Międzynarodowy Turniej Taneczny o MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIMRegulamin turniejuMiędzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego
o MISTRZOSTWO KRAKOWA W TAŃCU TOWARZYSKIM

Kraków 1.06.2019 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Celem Mistrzostw jest :
wyłonienie Mistrza i Wicemistrzów Krakowa w tańcu towarzyskim w każdej kategorii wiekowej i w każdej klasie tanecznej oraz popularyzacja tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

ORGANIZATORZY:
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG MAŁOPOLSKI
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Małopska Fundacja Taneczna SALTATIO

DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA TTT O MISTRZOSTWO Krakowa:
1 czerwca 2019 sobota
Krakowski Klub Kajakowy Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA
ul. Kolna 2; 30-381 Kraków

KATEGORIE i WYMIARY PARKIETU:
Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego O Mistrzostwo Krakowa zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Do 9 lat H, G, F; 10-11 H, G, F, 12-13 H, G, F, E, D; 14- 15 F, E, D, C; pow. 15 F, E, D, C, B;
Międzynarodowy OPEN AMATOR - pow. 15 - tylko 10 par, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymiary parkietu: 22m x 15m

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W TTT O Mistrzostwo Krakowa w tańcu towarzyskim mogą startować pary, które spełnią następujące warunki:
- posiadają aktualny wpis w CBD PTT na 2019 rok,
- dokonają rejestracji on-line na stronie www.mistrzostwakrakowa.pl TTT O Mistrzostwo Krakowa zgodnie z terminem zgłoszeń do 29.05.2019 r.,
- uiszczą opłatę akredytacji: 30zł/osoba w kombinacji / 25 zł/osoba za styl

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 29.05.2019 r. o godz. 24.00.
Odbiór numeru startowego najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem rozgrywania rundy eliminacyjnej TTT O Mistrzostwo Krakowa.

SĘDZIOWIE:
TTT O Mistrzostwo Krakowa Polskiego Towarzystwa Tanecznego oceniać będzie komisja sędziowska wytypowana i zatwierdzona przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski:
Dariusz Dragan – sędzia główny

Dominika Leszczyńska
Sergiej Kobyłkin
Waldemar Sakowski
Marek Swetik
Iurij Vasiutiak
Serhii Frantsen

SKRUTINERZY:
Artur Drąg
Maryla Kowalik

DYSKWALIFIKACJE:
Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów STT PTT oraz Regulaminu TTT O Mistrzostwo Krakowa dokonuje Sędzia Główny.

NUMERY STARTOWE, STROJE i REKLAMA:
Numery startowe przydzielane są zg. z kolejnością alfabetyczną przez komisję skrutacyjną a numer startowy należy odebrać najpóźniej na godzinę przed rozegraniem pierwszej rundy. Stroje w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z Przepisami STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

NAGRODY
Mistrzowie i Wicemistrzowie Krakowa otrzymują medale, puchary, dyplomy, pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.
W Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego O MISTRZOSTWO KRAKOWA przyznajemy nagrody finansowe:
I miejsce - 2000 zł za styl dla pary
II miejsce - 1500 zł za styl dla pary
III miejsce - 1000 zł za styl dla pary
IV miejsce - 500 zł za styl dla pary
V miejsce - 300 zł za styl dla pary
VI miejsce - 200 zł za styl dla pary

OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną sprawuje osoba legitymująca się uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opieka medyczna jest zapewniona od chwili rozpoczęcia rozgrzewki. Ogólnopski Turniej o Mistrzostwo Krakowa jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

FILMOWANIE MISTRZOSTW
Filmowanie jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski oraz przez organizatorów, na potrzeby organizowanego TTT O Mistrzostwo Krakowa, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. Organizatorzy Ubezpieczają Imprezę NNW oraz OC. Organizatorzy nie ubezpieczają i nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
• Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.
• Zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju.
• Start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
• Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.

INFORMACJE DODATKOWE
Bilety wstępu:
20 zł. trybuny (1 blok),
30 zł. trybuny (wejście OPEN)
35 zł. miejsce przy stoliku (1 blok)
50 zł. miejsce przy stoliku OPEN
wpłaty za rezerwacje stolików:
- na konto 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717 Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków do dnia 29 maja 2019.
W przypadku nieobecności na turnieju opłata za rezerwację nie ulega zwrotowi. Odbiór wejściówek w kasie w dniu turnieju za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Strona internetowa Mistrzostw Krakowa www.mistrzostwakrakowa.pl
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny: 31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4

Osoby Odpowiedzialne za organizację turnieju z ramienia Zarządu PTT Okręg Małopski
BIURO TURNIEJU Dariusz Dragan, e-mail: d.dragan@taniec.pl, tel.: 691472107
OPIEKA ARTYSTYCZNA Małgorzata Igielska, e-mail: centrumtancami47@gmail.com, tel.: 507011717
WIDOWNIA i STOLIKI Piotr Sabatowicz, e-mail: piotrsaba@icloud.com, tel.: 604178200

PRZEWIDYWANY PROGRAM

Po zamknięciu list startowych będą weryfikowane godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków.


BLOK I o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK II o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK III o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK IV Międzynarodowy o MISTRZOSTWO KRAKOWA

Rejestracja

8.30-9.00

11.00-11.30

14.00-14.30

18.00-18.30

Próba Parkietu

9.00-9.30

11.30-12.00

14.30-15.00

18.30-19.00

Rozpoczęcie

9.30

12.00

15.00

19.00

Kategorie

do 9 H, G, F
14-15 D
12-13 F, E

10-11 H, G, F
14-15 E,
Pow. 15 D

12-13 H, G
12-13 D
14 - 15 F
Pow. 15 F, E

Pow. 15 C
Pow. 15 B
Międzynarodowy OPEN AMATOR
Partnerzy