Turniej Taneczny o MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIMRegulamin turniejuTurniej Tańca Towarzyskiego
Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego

o MISTRZOSTWO KRAKOWA W TAŃCU TOWARZYSKIM

Kraków 5 i 6 czerwca 2021 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Celem Mistrzostw jest :
Rozegranie rywalizacji cyklu Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

wyłonienie Mistrza i Wicemistrzów Krakowa w tańcu towarzyskim w każdej kategorii wiekowej i w każdej klasie tanecznej oraz popularyzacja tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

ORGANIZATORZY:
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG MAŁOPOLSKI
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Małopska Fundacja Taneczna SALTATIO

DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA TTT O MISTRZOSTWO Krakowa:
5 i 6 czerwca 2021
Krakowski Klub Kajakowy Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA
ul. Kolna 2; 30-381 Kraków

KATEGORIE i WYMIARY PARKIETU:
Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Turniej Tańca Towarzyskiego o Mistrzostwo Krakowa zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
SOBOTA:
GPP 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, 16-20 i powyżej 19 lat
10-11 H, G, F, 12-13 G, F, E; 14- 15 E, D; pow. 15 D, C, B;
NIEDZIELA:
Rekreacja Małopolska Brąz, Srebro, Złoto do 7, do 9, 10-11,
do 9 H solo, G solo, H, G, 10-11 H solo, G solo, F solo, 12-13 H, G, F, 14-15 F, D, pow. 15 E, D, C, B, A

Wymiary parkietu: 25m x 15m

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W TTT O Mistrzostwo Krakowa oraz Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcu towarzyskim mogą startować pary, które spełnią następujące warunki:
- posiadają aktualny wpis w CBD PTT na 2020 rok,
- dokonają rejestracji on-line na stronie www.mistrzostwakrakowa.pl TTT O Mistrzostwo Krakowa zgodnie z terminem zgłoszeń do 02.06.2021 r. - Baza zostanie zamknięta po przekroczeniu limitu uczestników aktualnego na dzień rozgrywania turnieju,
- uiszczą opłatę akredytacji gotówką: 50zł/osoba w kombinacji / 50 zł/osoba za styl
- uiszczą opłatę akredytacji dla Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego gotówką: 60zł/osoba w kombinacji- kategoria 10-11 lat, / 60 zł/osoba za styl - pozostałe kategorie

Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 02.06.2021 r. o godz. 24.00.
Zamknięcie list startowych nastąpi natychmiast w przypadku przekroczenia ilości zawodników dozwolonych rozporządzeniem Rady Ministrów aktualnym na dzień rozgrywania turnieju w danym bloku.
Odbiór numeru startowego najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem rozgrywania rundy eliminacyjnej Turnieju Tańca Towarzyskiego o Mistrzostwo Krakowa oraz Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

DYSKWALIFIKACJE:
Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów STT PTT oraz Regulaminu TTT O Mistrzostwo Krakowa dokonuje Sędzia Główny.

NUMERY STARTOWE, STROJE i REKLAMA:
Numery startowe przydzielane są zg. z kolejnością alfabetyczną przez komisję skrutacyjną a numer startowy należy odebrać w godzinach rejestracji podanych w programie. Stroje w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z Przepisami STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

NAGRODY
Mistrzowie i Wicemistrzowie Krakowa otrzymują medale, puchary, dyplomy, pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.
W Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego Turnieju Tańca Towarzyskiego O MISTRZOSTWO KRAKOWA przyznajemy nagrody finansowe:
I miejsce - 1600 zł za styl dla pary
II miejsce - 1200 zł za styl dla pary
III miejsce - 1000 zł za styl dla pary
IV miejsce - 500 zł za styl dla pary
V miejsce - 400 zł za styl dla pary
VI miejsce - 300 zł za styl dla pary

OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną sprawuje osoba legitymująca się uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opieka medyczna jest zapewniona od chwili rozpoczęcia rozgrzewki. Ogólnopski Turniej o Mistrzostwo Krakowa jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

FILMOWANIE MISTRZOSTW
Filmowanie jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski oraz przez organizatorów, na potrzeby organizowanego TTT O Mistrzostwo Krakowa, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. Organizatorzy Ubezpieczają Imprezę NNW oraz OC. Organizatorzy nie ubezpieczają i nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
• Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.
• Zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju.
• Start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
• Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.

INFORMACJE DODATKOWE
uwaga: TRENERZY i OPIEKUNOWIE!
Na teren zawodów wejdzie 1 trener na Klub i 1 opiekun - strefa trenera i opiekuna - na zawodnika w kategoriach do 14-15 lat oraz młodszych. Cena wejścia dla opiekuna 50 zł za blok, płatne gotówką.

TRENERZY zgłoszonych par są naszymi gośćmi – wejście gratis 1 Trener na Klub

Strefa dla widzów. Wejście na widownię – opłaty dokonujemy online do wyczerpania miejsc 50% publiczności.
Cena:
50zł /osoba/jeden blok, 100zł /osoba/STOLIK/jeden blok.

Każdemu wchodzącemu na teren obiektu zostanie dokonany pomiar temperatury.

Każdy wchodzący na teren obiektu oddaje przy stanowisku do pomiaru temperatury wydrukowane i wypełnione oświadczenie COVID (prosimy wydrukować oświadczena WE WŁASNYM ZAKRESIE wcześniej, celem usprawnienia wejścia do hali)

- oświadczenie dla osoby dorosłej (wzór pobieramy w zakładce INFORMACJE)

- oświadczene dla nieletniego uczestnika zawodów wypełnia opiekun/rodzic dziecka (pobieramy w zakładce INFORMACJE)

Każdy wchodzący na teren obiektu ma obowiązek stosować się do ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH podczas TURNIEJU.

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.

3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju w okresie epidemii są zobowiązane do wypełnienia oraz złożenia oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1, a także aktualizacji informacji w nim zawartych.

5. Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).

§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP:

1. Na terenie obiektu odbywa się turniej:

a. max ilość 150 zawodników (75 par) plus obsługa turnieju

b. przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 metra.

2. Podczas tańca w parach nie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.

3. Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju mają obowiązek stosowania maseczek.

4. Z obiektu, w którym odbywa się turniej należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Niezbędne akcesoria należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.

5. Sala taneczna i szatnie, w których przebywają uczestnicy powinny być przynajmniej raz pomiędzy blokami wietrzone, a w sali tanecznej zapewniony stały, wysokiej wydajności przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym obiektu.

6. Wyklucza się możliwość przyjęcia na turniej uczestników oraz podjęcia pracy przez obsługę, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

7. W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury: termometrem bezdotykowym zarówno zawodnikom, trenerom, sędziom turnieju jak i obsłudze turnieju. Temperatura powyżej 37,2 stopni dyskwalifikuje uczestnika w możliwości brania udziału w turnieju. W przypadku obsługi nie dopuszcza się go na stanowisko pracy. Dokonuje się dodatkowo pomiaru temperatury, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Osoba oddelegowana do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz wyposażona jest w maskę oraz rękawiczki jednorazowe.

§ 3 PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH:

1. Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla wszystkich wchodzących do obiektu.

2. W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki,) lub powierzchnię zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.

3. Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).

4. Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.

W szczególności ważne jest:

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz toalet - przynajmniej 4 razy dziennie,

c. w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego bloku tanecznego i przed rozpoczęciem następnego.

§ 4 OBOWIĄZKI OBSŁUGI TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:

1. Osoby obsługujące turniej, między innymi:

a. wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady obowiązują w obiekcie w okresie epidemii,

b. systematycznie przypominają uczestnikom zasady higieny dotyczące: umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,

c. zawiadamiają obsługę medyczną o niepokojących objawach zauważonych u uczestnika,

d. dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczestników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, biurka, sprzęty, poręcze krzeseł,

e. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:

1. Stosują się do procedur obowiązujących w placówkach związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, bezwzględnie podporządkują się poleceniom Ochrony, Ratownika Medycznego.

2. Wejście na teren obiektu:

a. bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu należy odkażać ręce płynem do dezynfekcji,

b. należy poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

3. Rejestracja:

a. w oczekiwaniu na rejestrację należy utrzymać dystans społeczny min. 1,5 m od pozostałych osób,

b. podczas rejestracji zawodnik musi opłacić startowe,

c. nie należy przekazywać książeczek startowych do rejestracji,

d. po zakończeniu startów należy zwrócić numer startowy w obecności osoby z rejestracji do wyznaczonego pojemnika (numery startowe będą jednokrotnie wykorzystane podczas turnieju).

4. W trakcie turnieju:

a. ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni, a w czasie wietrzenia szatnię opuścić,

b. nie opuszczać obiektu bez wyraźnej potrzeby,

c. posiłki i napoje (także własne) spożywać poza halą gdzie rozgrywane są zawody,

d. nie zajmować miejsc na widowni wyłączonych z użytkowania,

e. stosować się do poleceń obsługi turnieju ochrony, Ratownika Medycznego.

5. Przebieg rywalizacji:

a. organizator nie przewiduje zbiorowej prezentacji, pary będą prezentowane sukcesywnie w trakcie rywalizacji,

b. organizator nie planuje zdjęć zbiorowych,

c. miejsce przeznaczone do dekoracji par będzie wystarczająco przestronne, a pary finałowe będą zapraszane na parkiet poszczególnymi kategoriami,

d. osoby dekorujące będą podawały dyplomy oraz medale,

e. wzajemne gratulacje i podziękowania wyrażamy ukłonem.

§ 6 SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1. Osoba z obsługi lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną turnieju.

2. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym miejscu.

3. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w IZOLATORIUM lub miejscu wyznaczonym maseczkę oraz rękawiczki.

4. Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.

5. Kierownik Turnieju zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi do stacji sanitarno - epidemiologicznej i stosuje się do wytycznych.

6. Kierownik Turnieju powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.

7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas turnieju tańca w Krakowie w dniach 22,23 maja 2021 i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.

2. Procedura bezpieczeństwa została zatwierdzona przez Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym, przedstawicielem Zarządu Okregu Małopolskiego oraz Prezesem OSiR KOLNA.

Poniżej wzory oświadczeń COVID. Prosimy skopiować, wydrukować, wypełnić z datą zawodów, oddać przy stanowisku pomiaru temperatury. PRZYPOMINAMY... wejście na halę odbywa się tylko w trakcie rozpoczęcia rejestracji danego bloku.

oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika zawodów

oświadczenie pełnoletniego uczestnika zawodów


Strona internetowa Mistrzostw Krakowa www.mistrzostwakrakowa.pl
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny: 31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4

Osoby Odpowiedzialne za organizację turnieju z ramienia Zarządu PTT Okręg Małopski
BIURO TURNIEJU Dariusz Dragan, e-mail: d.dragan@taniec.pl, tel.: 691472107
OPIEKA ARTYSTYCZNA Małgorzata Igielska, e-mail: centrumtancami47@gmail.com, tel.: 507011717
OPIEKA TECHNICZNA Piotr Sabatowicz, e-mail: piotrsaba@icloud.com, tel.: 604178200

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT,

9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,

10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,

11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.

Partnerzy