Ogólnopolski Turniej Taneczny o MISTRZOSTWO KRAKOWA w TAŃCU TOWARZYSKIMRegulamin turniejuOgólnopolski Turniej Taneczny
o MISTRZOSTWO KRAKOWA W TAŃCU TOWARZYSKIM

oraz Otwarte Mistrzostwa Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski

Kraków 17.06.2018 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Celem Mistrzostw jest :
wyłonienie Mistrza i Wicemistrzów Krakowa w tańcu towarzyskim w najstarszej kategorii wiekowej i w najwyższej klasie tanecznej, popularyzacja tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.

ORGANIZATORZY:
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG MAŁOPOLSKI
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA

WSPÓŁORGANIZATOR:
Małopska Fundacja Taneczna SALTATIO

DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA TTT O MISTRZOSTWO Krakowa:
17 czerwca 2018 niedziela
Krakowski Klub Kajakowy Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA
ul. Kolna 2; 30-381 Kraków

KATEGORIE i WYMIARY PARKIETU:
Ogólnopski Turniej Tańca Towarzyskiego o Mistrzostwo Krakowa zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
10-11 H, G, F, 12-13 F, E, 14- 15 E, D, pow. 15 F, E, D, C, B

Wymiary parkietu: 22m x 15m

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W TTT O Mistrzostwo Krakowa w tańcu towarzyskim mogą startować pary, które spełnią następujące warunki: posiadają aktualny wpis w CBD PTT na 2018 rok,dokonają rejestracji on-line na stronie www.mistrzostwakrakowa.pl TTT O Mistrzostwo Krakowa zgodnie z terminem zgłoszeń do 13.06.2018 r., uiszczą opłatę startową na konto Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopski: nr konta 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717 lub w kasie turnieju
30zł/osoba w kombinacji / 25 zł/osoba za styl
40 zł/osoba w kombinacji/ 35 zł/osoba za styl dla zawodników z federacji nie zrzeszonych w WDC
Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 13.06.2018 r. o godz. 24.00.
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej w tym terminie uniemożliwia start pary w TTT O Mistrzostwo Krakowa. Odbiór numeru startowego najpóźniej do 1 godziny przed rozpoczęciem rozgrywania rundy eliminacyjnej TTT O Mistrzostwo Krakowa.

SĘDZIOWIE:
TTT O Mistrzostwo Krakowa Polskiego Towarzystwa Tanecznego oceniać będzie komisja sędziowska wytypowana i zatwierdzona przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski:
Dariusz Dragan – sędzia główny niepunktujący

Maria Nowak
Grzegorz Kijkowski
Roman Pawelec
Michał Skawiński
Agnieszka Gąsiorowska
Grzegorz Rybicki
Marcin Kiszteliński

SKRUTINERZY:
Artur Drąg
Maryla Kowalik

DYSKWALIFIKACJE:
Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów STT PTT oraz Regulaminu TTT O Mistrzostwo Krakowa dokonuje Sędzia Główny.

NUMERY STARTOWE, STROJE i REKLAMA:
Numery startowe przydzielane są zg. z kolejnością alfabetyczną przez komisję skrutacyjną a numer startowy należy odebrać najpóźniej na godzinę przed rozegraniem pierwszej rundy. Stroje w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z Przepisami STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

NAGRODY
Mistrzowie i Wicemistrzowie Krakowa otrzymują medale, puchary, dyplomy, pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.

OPIEKA MEDYCZNA
Opiekę medyczną sprawuje osoba legitymująca się uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opieka medyczna jest zapewniona od chwili rozpoczęcia rozgrzewki. Ogólnopski Turniej o Mistrzostwo Krakowa jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

FILMOWANIE MISTRZOSTW
Filmowanie jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski oraz przez organizatorów, na potrzeby organizowanego TTT O Mistrzostwo Krakowa, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy STT Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopski. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Koszty ubezpieczenia i przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

INFORMACJE DODATKOWE
Bilety wstępu:
15 zł. trybuna na piętrze,
25 zł. trybuna przy parkiecie
35 zł. miejsce przy stoliku
wpłaty za rezerwacje stolików płatności on-line CBD PTT nr konta 04 1240 4588 1111 0010 6736 6717 w przypadku nieobecności na turnieju opłata za rezerwację nie ulega zwrotowi. Odbiór wejściówek w kasie w dniu turnieju za okazaniem potwierdzenia przelewu.

Strona internetowa Mistrzostw Krakowa www.mistrzostwakrakowa.pl
ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny: 31-566 Kraków ul. Ofiar Dąbia 4

Osoby Odpowiedzialne za organizację turnieju z ramienia Zarządu PTT Okręg Małopski
BIURO TURNIEJU Dariusz Dragan, e-mail: d.dragan@taniec.pl, tel.: 691472107
OPIEKA ARTYSTYCZNA Małgorzata Igielska, e-mail: centrumtancami47@gmail.com, tel.: 507011717
WIDOWNIA i STOLIKI Piotr Sabatowicz, e-mail: piotrsaba@icloud.com, tel.: 604178200

PRZEWIDYWANY PROGRAM


BLOK I o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK II o MISTRZOSTWO KRAKOWA

BLOK III OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO

BLOK IV o MISTRZOSTWO KRAKOWA POW.15 B OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO KAT 14-15 i 16-20

Rejestracja

8.30-9.00

11.00-11.30

14.00-14.30

18.00-18.30

Próba Parkietu

9.00-9.30

11.30-12.00

14.30-15.00

18.30-19.00

Rozpoczęcie

9.30

12.00

15.00

19.00

Kategorie

Pow. 15 F, E
14-15 D
12-13 E, F

10-11 H, G, F
14-15 E,
Pow. 15 D, C

Pow. 19
16-18
12-13
10-11
do 9 lat

14-15 OPEN
16-20 OPEN
Pow. 15 B
Partnerzy